Undervisningen
 
Ugeskema
 
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.00 – 9.00 Træning og fordybelse
9.00 – 9.15 Musik og bevægelse
9.15 – 11.45

Lektioner

Morgensamling
 
11.45 – 12.00 Spisning
12.00 – 12.30 Leg, bevægelse og frisk luft
12.30 – 15.00 Lektioner, inkl. pause   

Hellesteds Friskoles Gyldne Regler

Vær opmærksom og venlig –gør ikke skade på andre
• Vær imødekommende og hjælpsom –lad være med at såre andres følelser
• Gør dig umage –spild ikke din egen eller andres tid
• Pas på ting og sager –spild ikke materialer og ødelæg ikke ting
• Lyt til andre –afbryd ikke
• Vær ærlig –dæk ikke over sandheden
 

Hellested friskole og Børnehus – inklusionspolitik

Vi arbejder altid med afsæt i det enkelte barn og forsøger gennem bevidste overvejelser at møde de sociale og faglige udfordringer, som barnet har brug for til at trives og udvikles.
Det individuelle perspektiv på det enkelte barn sker altid inden for rammerne for fællesskabet omkring barnet, det være sig hele institutionen Hellested Friskole og Børnehus eller inden for den særlige gruppe af børn, som barnet er en del af.
Vi tager afsæt i, at når et barn inkluderes, er det fordi, at det er en del af det fællesskab, som omgiver barnet. Det er i den inkluderende proces grundlæggende, at såvel det enkelte barn som fællesskabet møder hinanden, således at inklusionen af et ny tilkommen barn altid vil skabe et nyt og forandret fællesskab omkring alle børnene.

Drillerier og mobning

Vi udnytter det at være et relativt lille sted og det at relationerne mellem børn og børn, og børn og voksne er gode og veludbyggede til at være gode til at observere, hvis et barn føler sig drillet. Oplever vi et barn blive drillet, eller at det på anden vis mistrives som en konsekvens af at være en del af fællesskabet i og omkring Hellested Friskole og Børnehus, så handler vi altid på det omgående ved at inddrage i første omgang børnene omkring drilleriet og i tilfælde, hvor det vurderes nødvendigt, også forældrene omkring de involverede børn.

Når vi over tid arbejder med det enkelte barns trivsel eller grupper af børns trivsel, så foregår det i forhold til personalet i nogle sammenhænge i gruppen omkring barnet eller børnene, i andre sammenhænge inddrager vi hele personalegruppen (fx alle lærerne) omkring barnet eller børnene, således at vi samler dels vores kompetencer og indsigt, og dels er med til i praksis at forsøge at skabe trivsel for det enkelte barn, så barnet oplever at være inkluderet. Det er for os et væsentlig redskab at udnytte hinandens kompetencer og relationer til børnene, så de oplever, at vi har opmærksomhed på dem og at der bliver handlet på eventuel mistrivsel.
 

Retningslinjer for lektiekulturen på Hellested Friskole

Lærerne aktiverer og involverer eleverne i lektierne. Det er målet, at lektier understøtter og styrker elevens arbejdsglæde, engagement, lyst og motivation til skolearbejdet.
Vi anerkender, at eleverne har forskellige forudsætninger og forskellige baggrunde. Der differentieres efter behov i lektiemængde og kompleksitet i samarbejde med eleven.
Lektier er opgaver, som eleven kan løse primært på egen hånd og som ikke bør skabe konflikter i hjemmet. I tilfælde af konflikter ved lektielæsning hjemme bør forældrene tage kontakt til lærerne, så man i fællesskab kan finde en hensigtsmæssig løsning på dette.

Definition af lektier/lektieintegreret undervisning:

Lektier/lektieintegreret undervisning er undervisningsrelaterede aktiviteter, som eleven skal lave eller færdiggøre uden for skoletiden eller inden for skoletiden.

Formål med lektier/lektieintegreret undervisning:

1. Formålet med lektier og lektieintegreret undervisning er at træne og lære eleven at planlægge og organisere sin tid, samt at udvikle gode arbejdsvaner, selvdisciplin og selvindsigt. Dette er samtidig et element i skolens designpædagogik, at kunne tilrettelægge en arbejdsproces fra start til slut.
2. Lektier og lektieintegreret undervisning anvendes som en del af undervisningen, når læreren i samarbejde med eleven vurderer, at lektiearbejde vil øge elevens faglige kundskaber og færdigheder.
3. Lektier og lektieintegreret undervisning skal medvirke til at eleverne gøres uddannelsesparate i forhold til de forventninger om selvstændigt arbejde med lektier, der ligger i de videregående uddannelser.

Lektier/lektieintegreret undervisning kan være:

Team 1 – I team 1 arbejder vi lektieintegreret ved at eleverne får mulighed for færdiggørelse og opfølgning på de aktuelle opgaver. Primært i fordybelsesbåndet, men også i undervisningen. Vi stiller en forventning til, at alle elever dagligt læser 10-20 minutter hjemme. Eleverne i 0. klasse starter med at arbejde med Lydelevatoren, indtil de er klar til læsning. Taltræning og tabeller kan ligeledes være en del af de daglige træning hjemme.

Team 2 – I team 2 arbejder vi med lektieintegreret undervisning i fordybelsesbåndet. Lektierne kaldes ’eget arbejde’ og er typisk færdiggørelse af fælles opstartet opgaver. Arbejdet kan bære præg af træning. Dette arbejde hjælper eleverne til at kunne disponere over, få overblik over og tage ansvar for eget arbejde. Det forventes, at alle elever læser ca. 20 minutter dagligt uden for skoletiden.

Team 3 – I team 3 arbejder vi videre med læselyst og læsetræning, der understøttes med 20 minutters læsning hver dag hjemme og i skolen. Ligeledes er der træning af faglige færdigheder, eks. tabeltræning, herunder også digitale træningsprogrammer. Fordybelse og koncentration i form af faglige spil, afleveringsopgaver m.m. kan også være en del af lektierne, ligesom indsamling af informationer til et emne, projektopgave eller et designforløb kan være det. Lektier kan også være refleksionsopgaver over et emne, alene, i en gruppe eller i familien, ofte med spørgsmålet ’Hvorfor mon….?’ og automatisering af kendt såvel som nyt stof
 

Indskoling

0.-1.-2. klasse er et samlet indskolingsforløb, der arbejder tæt sammen med SFO

Undervisningen er såvel klasseopdelt som aldersintegreret.
Formålet er at gøre eleverne undervisningsparate og at starte indlæringen, når den enkelte elev er parat uanset alder og klassetrin.
Børn kan ikke modtage læring før de fungere socialt og er parate til det. Dette skal trænes i skolen sammen med de andre børn.

Målet er at få eleverne gjort fagligt stærke så hurtigt som muligt, at udnytte deres skoleparathed. Og derved få rum til at stimulere dem, der er knap så parate.
Der må ikke være overgangsproblemer mellem 0. og 1. klasse, det skal være glidende overgang.
Skolegangen starter i 0. klasse.

Der skal være et tæt samarbejde med SFO for at sikre at eleven føler at dagen hænger sammen og for at udnytte at SFO kan understøtte læringen med leg og kreativitet.
 

Undervisningsplaner

Hellested Friskole skal som Fri Skole give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. I bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler, skal skolen udarbejde undervisningsplaner samt slut- og delmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for folkeskolens obligatoriske emner.

Hellested Friskole følger, indenfor skolens fagrække, de mål- og fagbeskrivelser som fremgår af Fælles Mål. Det gælder både slut- og delmål samt undervisningsplaner. Vi henviser derfor til Undervisningsministeriets hjemmeside.

Hellested Friskole vil løbende arbejde på at udarbejde egne undervisningsplaner.

Fagrækken på Hellested Friskole omfatter:
(klik på faget for at se undervisningensplanen)

Dansk
Kristendom/Religion
Historie

Matematik
Natur/teknik
Biologi
Geografi
Science


Engelsk
Tysk

Musik
Billedkunst
Sløjd
Hjemkundskab

Idræt

TVÆRFAGLIGE UNDERVISNINGSPLANER:

Specialundervisning

IT

 

 

29.08.2016

Der går 186 børn i Hellested Friskole fordelt på 0. - 9. klasse.

Friskolen tilbyder 9. klasses Afgangsprøve.

30.06.2016

Vi har fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet.
Der er en række krav der skal være opfyldt, hvis virksomheden skal have en grøn Smiley, det drejer sig blandt andet om:
Krav til arbejdsmiljøet, arbejdspladsvurdering og organisering af arbejdsmiljøarbejdet.
Virksomheden skal leve op til arbejdsmiljøreglerne om blandt andet støj, tunge løft og psykisk arbejdsmiljø.
Den grønne smiley betyder, Arbejdstilsynets vurdering af virksomhedens arbejdsmiljø er i orden.

04.05.2016

Skoleleders beretning - klik her

Bestyrelsens beretning - klik her

 

 

Ferieplan for Hellested Friskole - skoleåret 2016/2017 - klik her

Ferieplan for Hellested Børnehus og SFO -  skoleåret 2016/2017 - klik her

 

Årshjul for Hellested Friskole og Børnehus -  året 2016 - klik her

 
HELLESTED FRISKOLE  •  Tåstrupvej 2A  •  4652 Hårlev  •  CVR-nr. 34 75 08 58  •  Tlf.nr. 61 43 58 25    E-mail: info@hellestedfriskole.dk