Værdigrundlag
 

 • Hellested Friskole er en folkelig friskole, der er inspireret af den Grundtvig-Koldske skoletradition

 • Hellested Friskole tager udgangspunkt i det enkelte barn
  - for at fremme og styrke barnets selvværd og selvforståelse
  - for at barnet skal føle tryghed og opleve ligeværd

 • Hellested Friskole vægter et højt fagligt niveau i alle fag for at styrke barnets udvikling til et helt menneske. Samtidigt er det vigtigt, at barnet lærer at tage ansvar for sit eget liv og sin egen læring. Det enkelte barn skal lære at udtrykke egne holdninger, meninger og følelser

 • Hellested Friskole ønsker engagerede forældre. Når man melder sit barn ind i skolen, bliver man en del af et forpligtende fællesskab. Dette fællesskab mellem forældre og personale danner ramme for børnenes undervisning og udvikling. Det er vigtigt at børnene ved, at deres forældre har sagt JA til skolen. Det nære og tillidsfulde samarbejde mellem skole og hjem er det fundament, som hele skolearbejdet hviler på.

 • Hellested Friskole bygger på fællesskabet. Både det fællesskab voksne og børn indgår i på skolen, men også fællesskabet med byen og dens borgere, idet skolen er en vigtig del af lokalsamfundet. Vi vil lære børnene, at se sig selv som en vigtig del af fællesskabet, og at alle har noget værdifuldt at bidrage med

 • Hellested Friskole vægter sundhed og motion højt. Sund kost og fysisk aktivitet gennem leg og motion er grundlæggende for indlæring og motivation. Vi ønsker at give eleverne lyst og nysgerrighed til at bruge kroppen for derigennem at give eleverne grundlaget for en sund livsstil og hverdag

 • Hellested Friskole er en helhedsskole. Ved at flette en del af SFO-tiden sammen med skoletiden, er der mulighed for, at indlægge længere pauser i løbet af skoledagen, og dermed give dagen et mere varieret indhold. Ved at inddrage pædagoger i undervisningen bliver sammenhængen mellem skole og SFO stor.

 • Hellested Friskole har fokus på den røde tråd. Vi ønsker at knytte børnehave, skole og SFO sammen i en helstøbt enhed, der giver en tryg og helt naturlig overgang mellem børnenes forskellige udviklings-stadier. Lærere og pædagoger samarbejder, så der både kan motiveres og sættes ind på den rigtige måde og i tide

 • Hellested Friskole vægter IT i undervisningen højt. Det er vigtigt, at eleverne bliver fortrolige med brugen af en computer og brug af internettet med de muligheder, som det byder. Vi ønsker derfor, at IT skal indgå som et naturligt redskab i alle fag – både som arbejdsredskab, søgemedie, læringsprogrammer og til formidling

 • Hellested Friskole lægger stor vægt på gensidig respekt. En respektfuld omgangstone på skolen og respekt for skolens inventar og omgivelser

Hellesteds Friskoles Gyldne Regler

Vær opmærksom og venlig –gør ikke skade på andre
• Vær imødekommende og hjælpsom –lad være med at såre andres følelser
• Gør dig umage –spild ikke din egen eller andres tid
• Pas på ting og sager –spild ikke materialer og ødelæg ikke ting
• Lyt til andre –afbryd ikke
• Vær ærlig –dæk ikke over sandheden

Hellested friskole og Børnehus – inklusionspolitik

Vi arbejder altid med afsæt i det enkelte barn og forsøger gennem bevidste overvejelser at møde de sociale og faglige udfordringer, som barnet har brug for til at trives og udvikles.
Det individuelle perspektiv på det enkelte barn sker altid inden for rammerne for fællesskabet omkring barnet, det være sig hele institutionen Hellested Friskole og Børnehus eller inden for den særlige gruppe af børn, som barnet er en del af.
Vi tager afsæt i, at når et barn inkluderes, er det fordi, at det er en del af det fællesskab, som omgiver barnet. Det er i den inkluderende proces grundlæggende, at såvel det enkelte barn som fællesskabet møder hinanden, således at inklusionen af et ny tilkommen barn altid vil skabe et nyt og forandret fællesskab omkring alle børnene.

Drillerier og mobning

Vi udnytter det at være et relativt lille sted og det at relationerne mellem børn og børn, og børn og voksne er gode og veludbyggede til at være gode til at observere, hvis et barn føler sig drillet. Oplever vi et barn blive drillet, eller at det på anden vis mistrives som en konsekvens af at være en del af fællesskabet i og omkring Hellested Friskole og Børnehus, så handler vi altid på det omgående ved at inddrage i første omgang børnene omkring drilleriet og i tilfælde, hvor det vurderes nødvendigt, også forældrene omkring de involverede børn.

Når vi over tid arbejder med det enkelte barns trivsel eller grupper af børns trivsel, så foregår det i forhold til personalet i nogle sammenhænge i gruppen omkring barnet eller børnene, i andre sammenhænge inddrager vi hele personalegruppen (fx alle lærerne) omkring barnet eller børnene, således at vi samler dels vores kompetencer og indsigt, og dels er med til i praksis at forsøge at skabe trivsel for det enkelte barn, så barnet oplever at være inkluderet. Det er for os et væsentlig redskab at udnytte hinandens kompetencer og relationer til børnene, så de oplever, at vi har opmærksomhed på dem og at der bliver handlet på eventuel mistrivsel.
 

 

 

 

29.08.2016

Der går 186 børn i Hellested Friskole fordelt på 0. - 9. klasse.

Friskolen tilbyder 9. klasses Afgangsprøve.

30.06.2016

Vi har fået en grøn smiley af Arbejdstilsynet.
Der er en række krav der skal være opfyldt, hvis virksomheden skal have en grøn Smiley, det drejer sig blandt andet om:
Krav til arbejdsmiljøet, arbejdspladsvurdering og organisering af arbejdsmiljøarbejdet.
Virksomheden skal leve op til arbejdsmiljøreglerne om blandt andet støj, tunge løft og psykisk arbejdsmiljø.
Den grønne smiley betyder, Arbejdstilsynets vurdering af virksomhedens arbejdsmiljø er i orden.

04.05.2016

Skoleleders beretning - klik her

Bestyrelsens beretning - klik her

 

 

Ferieplan for Hellested Friskole - skoleåret 2016/2017 - klik her

Ferieplan for Hellested Børnehus og SFO -  skoleåret 2016/2017 - klik her

 

Årshjul for Hellested Friskole og Børnehus -  året 2016 - klik her

 
HELLESTED FRISKOLE  •  Tåstrupvej 2A  •  4652 Hårlev  •  CVR-nr. 34 75 08 58  •  Tlf.nr. 61 43 58 25    E-mail: info@hellestedfriskole.dk